Nhu cầu nhân lực ngành CNTT tại Việt Nam thiếu hụt ra sao?

Ngành công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những ngành hot và phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, sự thiếu hụt về nhân sự trong ngành đang trở thành một thách thức lớn trên chặng đường thăng tiến của các doanh nghiệp lớn nhỏ. Bài viết dưới đây sẽ […]

This is the ultimate ROI guide for NetSuite POS pricing.

In the fast-paced world of retail, the value derived from a point of sale (POS) system extends far beyond its price tag. Understanding the return on investment (ROI) is paramount, especially in the context of the powerful NetSuite POS. As businesses navigate the landscape of NetSuite POS pricing, it’s essential to delve deeper into the […]

NetSuite POS Retail Review: Pros and cons (2024)

In the ever-evolving retail landscape, where staying competitive is crucial, utilizing advanced point of sale (POS) systems becomes imperative. Enter NetSuite POS for retail, a standout solution seamlessly integrating with diverse business operations. As we embark on a comprehensive review of NetSuite POS, we aim to provide insights into how this robust system, tailored for […]

5 Cách Nổi Bật Trên Mạng để Tìm Việc Làm IT

Trên thị trường lao động ngày nay, việc tìm kiếm cơ hội việc làm IT có thể trở nên khá thách thức. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ và mạng internet, việc tìm kiếm việc làm IT trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ […]

Mức lương IT hiện nay ra sao? Có cao như lời đồn hay không?

Từ nhiều năm nay, chúng ta đã quen với suy nghĩ làm nghề IT không sợ thiếu việc, thu nhập ổn định và có khả năng phát triển tốt. Vậy mức lương IT hiện nay cao bao nhiêu? và với “dân IT” mới ra trường thì mức lương khởi điểm sẽ như thế nào? Cùng […]

Fresher là gì? Vai trò và tầm quan trọng của Fresher hiện nay

Fresher là thuật ngữ được nhắc đến rất nhiều trong thị trường lao động. Tuy nhiên, chúng ta có hiểu đúng về vị trí này hay không? Trong bài viết này, cùng tìm hiểu rõ về “Fresher là gì“, vai trò và tầm quan trọng của Fresher trong mỗi công ty nói riêng và trong […]

Top 5 ngành nghề có mức lương cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin là ngành đa dạng vị trí công việc với mức lương được đánh giá cao hơn so với mặt bằng chung tất cả các ngành nghề. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu top 5 ngành nghề có mức lương cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Lập trình viên Lập […]

What POS Software is Right for Your Magento Business?

In the fast-paced world of e-commerce, having a robust point-of-sale (POS) system is essential for Magento businesses looking to streamline their operations and enhance the overall customer experience. In this article, we will delve into the intricacies of Magento POS software, exploring its functionality, the reasons your business should adopt it, and a comprehensive guide […]

Magento 2 POS integration for enhanced retail efficiency: A guide

In the ever-evolving landscape of retail, the seamless integration of point-of-sale (POS) systems has become a pivotal factor in enhancing operational efficiency and customer satisfaction. Among the myriad solutions available, Magento 2 stands out as a leading e-commerce platform, renowned for its robust features and flexibility.  Join us as we navigate through the intricacies of […]

Magento POS Extensions: The Best Magento POS for Retail Businesses

In the dynamic retail landscape, selecting the right technology is pivotal for success. Integrating a robust Point of Sale (POS) system can redefine the efficiency of your operations. Enter Magento POS extension, a game-changer for retail businesses using the Magento platform. This article explores the best Magento POS extensions, emphasizing the importance of this choice […]